Jak pozyskać dotację?

Bezpłatne konsultacje

Zleć napisanie wniosku

Rozliczanie i realizacja

Dowiedz się więcej o działaniach

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Profesjonalizacja usług biznesowych

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Zwiększenie konkurencyjności MŚP

RPO ŁÓDZKIE 2014 – 2020

 

RPO ŁódzkieRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, realizowany w latach 2014-2020 to program, którego celem jest dążenie do zwiększenia konkurencyjności regionu oraz zagwarantowanie poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez niwelowanie barier rozwojowych. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie innowacyjności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości, gospodarki niskoemisyjnej, infrastruktury ochrony środowiska, transportu, zatrudnienia i włączenia społecznego oraz edukacji. Zaplanowane interwencje w zakresie osiągnięcia celów rozwojowych województwa, wpłynie na rozwój regionalnego potencjału zarówno w zakresie zasobów ludzkich, jak i w ramach realizacji projektów infrastrukturalnych.

 

RPO WŁ 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Alokacja środków UE na Program wynosi prawie 2,25 mld Euro, w tym 1 621 433 387 mld EUR z EFRR i 634 615 728 mln EUR z EFS. W nowej perspektywie finansowej dotacje w łódzkim będzie można pozyskać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, która wyznacza kierunki rozwojowe regionu uwzględniając jego rzeczywiste potencjały i bariery.

Osie Priorytetowe

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 mamy możliwość skorzystania z dotacji i wsparcia w ramach następujących osi priorytetowych:
Oś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Oś priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Oś priorytetowa III Transport
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Oś priorytetowa V Ochrona środowiska
Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych
Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna

Inteligentne Specjalizacje Regionalne:

Dla województwa łódzkiego głównym wyzwaniem najbliższych lat w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy jest modernizacja i postęp technologiczny gospodarki, szczególnie w branżach uznanych za inteligentne specjalizacje regionalne. Ponieważ Unia Europejska w obecnej perspektywie 2014-2020, stawia na wzrost wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju, efektywnego zarządzania wydatkami państwa oraz wspierania rozwoju technologii i innowacyjności. Dlatego cele te mają być osiągnięte poprzez rozwój innowacyjności w oparciu o inteligentne specjalizacje regionów. Po wnikliwej analizie danych makro i mikroekonomicznych, wywiadach i spotkaniach z przedstawicielami regionalnej społeczności wyznaczono w województwie łódzkim obszary inteligentnych specjalizacji, dzięki którym województwo ma szansę stać się jednym z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych regionów w kraju.

W efekcie konsultacji społecznych oraz przygotowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, wytypowano 6 specjalizacji regionalnych, które będą miały kluczowy potencjał innowacyjny i przyczynią się do konkurencyjności regionu i wzrostu gospodarczego województwa łódzkiego.

Inteligentne Specjalizacje Regionalne:

 1. Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
  2. Zaawansowane materiały budowlane;
  3. Medycyna, farmacja, kosmetyki;
  4. Energetyka, w tym odnawialne źródła energii;
  5. Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
  6. Informatyka i telekomunikacja.

Podczas wyboru kluczowych obszarów technologicznych dla województwa łódzkiego wskazano cztery główne, które ze względu na istniejący potencjał w regionie mają szansę rozwijać się i wspierać wzrost gospodarczy województwa łódzkiego.

Kluczowe obszary technologiczne:

 1. Biotechnologia
 2. Nanotechnologia
 3. Technologie komunikacyjne i informatyczne
 4. Mechatronika 

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE

Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!!

ZADZWOŃ: 42 205-02-85

POZYSKUJEMY DOTACJE UNIJNE DLA FIRM 

 

więcej

RPO ŁÓDZKIE - POZYSKUJEMY DOTACJE!!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KLUCZOWYCH OBSZARÓW WSPARCIA:

BADANIA I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KONKURENCYJNA GOSPODARKA - DOTACJE DLA FIRM

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

RYNEK PRACY: EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

 

 

więcej

Wiadomości

Opublikowano Harmonogram konkursów

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 21 maja 2015 r. przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2015 rok. 

Instytucja Pośrednicząca ogłosiła harmonogram konkursów w 2015 r. W najbliższym czasie ruszą konkursy. 

Szczegółowy harmonogram RPO Łódzkie 2014-2020: harmonogram 

 

 

 

więcej...

WUP - Instytucja Pośrednicząca dla VIII i IX Osi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w Łodzi będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej dla VIII i IX Osi z RPO Łódzkiego w perspektywie finansowej 2014-2020. W tym celu uruchomiono nowy portal internetowy: www.rpo.wup.lodz.pl 

 

Na stronie można znaleźć niezbędne informacje na temat realizacji projektów w ramach RPO Łódzkie 2014 - 2020 oraz wytyczne dotyczące zasada prowadzenia, realizacji, kwalifikowalności projektów w ramach nowej perspektywy finansowej. 

 

 

więcej...

Znajdź najbliższy oddział DOTACJE EXPORT GROUP